Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
realizuje projekt „Działalność prozdrowotna” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Regionalnego na lata 2014-2020

Partnerem projektu Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

Czas realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.6: Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Typ projektu: Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy

Cel projektu

Celem głównym projektu jest przyczynienie się do wzrostu szans na rynku pracy 396 osób (237 kobiet i 159 mężczyzn) zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz profilaktyczno-rehabilitacyjne na terenie trzech powiatów: miasta Poznań, powiatu poznańskiego i śremskiego w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021 r.

Wsparcie udzielane w ramach programu przyczyni się do zahamowania lub ograniczenia skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-59 lat dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn.

Adresaci projektu

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią 396 osoby (237 kobiet i 159 mężczyzn) powyżej 50 roku życia w wieku 50-59 lat dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn, aktywne zawodowo tj. osoby pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, lecz poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, zamieszkujące na terenie województwa Wielkopolskiego: powiatu poznańskiego, miasta Poznania lub powiatu śremskiego.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystać z porady lekarza. Podczas wizyty zostanie przeprowadzone badanie oraz ustalony indywidualny program rehabilitacyjny. Program przewiduje również terapię oraz dwudziestodniowy turnus dla każdego z pacjentów z wykorzystaniem między innymi kinezyterapii, terapii manualnej, metod specjalnych, masażu oraz fizykoterapii.

Projekt skierowany jest do osób, które w czasie ostatniego miesiąca nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym oraz nie korzystały z ambulatoryjnej, dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach NFZ.

Tematyka spotkań edukacyjnych

W ramach zajęć z edukacji zdrowotnej pacjent ma możliwość udziału w co najmniej dwóch 45-minutowych spotkaniach edukacyjnych, mających na celu przygotowanie i wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności dotyczących zdrowia, sposobów radzenia sobie ze stresem, prawidłowego odżywiania oraz ćwiczeń fizycznych do samodzielnego wykonywania w zależności od stwierdzonego schorzenia.

Zajęcia sportowo rekreacyjne

Program przewiduje uczestnictwo pacjenta w minimalnie dwóch zajęciach rekreacyjno-sportowych (po 45 minut każde) dostosowanych do indywidualnych potrzeb kandydata tj. wieku oraz jego poziomu sprawności. Spotkania mają na celu przywrócenie sprawności ruchowej uczestników, zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchu, a także obniżenie masy ciała.

Rekrutacja

Zainteresowani wzięciem udziału w bezpłatnym turnusie rehabilitacyjnym proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer 692 750 222 lub mailowy na adres wielkopolska.fizjo@gmail.com

Skierowanie od lekarza jest WYMAGANE.

Kontakt

Biuro projektu
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
Serafitek 11, 61-144 Poznań
tel. 692 750 222
wielkopolska.fizjo@gmail.com

 

Projekt UE